ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณาจารย์
  ผลงานปี 2552
  ผลงานปี 2551
  ผลงานปี 2550
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บัณฑิตศึกษา
รางวัลนักวิจัย/รางวัลผลงานวิจัย
รายชื่อนักวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์
งานประชุม/อบรมสัมมนาวิชาการ
การบริหารงานวิจัย
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
ขอรับคำแนะนำในการทำวิจัย
คู่มือ/แบบฟอร์ม
 
Research
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณาจารย์ ปี 2552
   
  โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
สาขาสถาปัตยกรรม
  ภูมิปัญญาสืบทอดในเรือนไท - พวน กรณีศึกษาบ้านกล้วย - บ้านทราย จังหวัดลพบุรี
  คุณภาพบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  การศึกษาและจัดทำข้อมูลการใช้พื้นที่อาคารวิทยาเขตสกลนคร
  การศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี
  การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
  การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดระบบสถาปนิกฝึกหัด
  ความพึงพอใจและความต้องการของบัณฑิตต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ทัศนคติและความต้องการศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืนของบัณฑิตและผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
   
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  พัฒนาการของรูปแบบสวนไทยยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  การประยุกต์ใช้หลักการนิเวศน์ภูมิทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นที่ธรรมชาติของประเทศไทย
  รูปแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป้นวิทยาเขตสีเขียว กรณีศึกษา : มก. วิทยาเขตบางเขน
  การศึกษาสภาพแวดล้อมและที่จอดรถของวิทยาเขตบางเขนเพื่อส่งเสริมระบบการเดินเท้าในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาเหตุการใช้จักรยานน้อยลงของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรม
  สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ : การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงในอนาคต
  ศักยภาพเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาจากกรอบแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม
  การศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี
  การวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
  การฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  การฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพื้นที่หนองหารเพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน
  การฟื้นฟูสภาพนิเวศชนบทด้วยการวางผังอย่างยั่งยืนและบูรณาการ
  แนวทางการบริหารและจัดการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรณีศึกษา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  ทางเท้าในเขตเมืองกับการใช้ประโยชน์ของประชาชนเพื่อเมืองที่น่าอยู่
  การวิจัยประเมินผลโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
  การวิจัยประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
  การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการพัฒนาเมือง การจัดรูปแบบองค์กรการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม และการยกร่างกฏหมายการพัฒนาเมือง
  การศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบท
  The Challenges in Replicating 'Best Practice', Community-Based Rural Bio-Energy Projects in Thailand
  การปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
   
สาขาเทคโนโลยีอาคาร
  ถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากมิเดียพลาสติกใช้แล้ว
  รูปแบบการสานเส้นใยกล้วยเพื่องานสถาปัตยกรรม
  พฤติกรรมเชิงความร้อนในประตูกระจกสองชั้นเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้ช่องเปิดกระจกทางด้านทิศตะวันตก กรณีศึกษาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ระบบจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
  ผนังสีเขียวสำหรับสภาพอากาศเขตร้อนชื้น
  ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab)
  การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ Topology optimization
  แบบจำลอง Finite Element ของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ทำจากไม้เทียม
  โครงการ Green ศิริราช
  ผลกระทบ Climate Change ต่ออาคารพักอาศัยในไทยต่อการใช้พลังงานและสภาวะน่าสบาย
  พฤติกรรมเชิงความร้อนในโถงอเนกประสงค์ใต้หลังคาสูงเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้สอยอาคาร
  โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กรอบงานเว็บเซอร์วิส
  หน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะการสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
  แผ่นปลูกพืชสำหรับสวนหลังคา
  บล๊อคซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง
  วัสดุก่อสร้างจากเศษซากอาคาร
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอาคารพักอาศัยในประเทศไทย
  การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
  วิธีใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อลดความร้อนในระบบหลังคาสำหรับประเทศไทย
  การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเลคทริคเพื่อระบายอากาศใต้หลังคาและให้แสงธรรมชาติ
  การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาบรรยาย : กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
  การศึกษาเพื่อระบบการฝึกปฏิบัติงาน : กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
  การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดระบบสถาปนิกฝึกหัด
  ระบบผนังเย็น
  โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   
  ผลงานตีพิมพ์/ เผยแพร่
สาขาสถาปัตยกรรม
  กะล่อมข้าว-ฉางข้าว-โรงสีชุมชน : กลไกแห่งความพอเพียง
  Tradition Reevaluated: Contemporary Challenges of the Traditional Thai House and Their Treatments Via Modern Adaptations
  Thai Tsunami Memorialization: Relationships between Events-Temporal and Sacred Space
   
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  Ethnic Identity of Karen Sgaw from household stove
  เทศะสะท้อนคิด ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย้อนคิด: การแสวงหาทฤษฎีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
  The Green Storey : Analysing Green Space in Condominium
   
สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
  แนวทางการใช้ระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  การแก้ปัญหาจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์
  ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงบวกเมืองพัทยา
  บทบาทของลานโล่งต่อชุมชนเมือง
  Long Stay Resort for the Retired Elders according to the Sufficiency Economy and the Sustainable Architecture Design
  The Spiritual Quality in Facilitating a Transformation towards the Integral Sustainability: The Cases of Real Estate Development
  สถานที่ตากอากาศพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน
   
สาขาเทคโนโลยีอาคาร
  Topology Optimization: Reviews, Case studies and Simplification
  Workshop: Problem-based learning for sustainable architecture education
  An Innovative Photovoltaic Shading Device for Townhouses in Thailand
  Window Vent Set: A Simple Solution to Reduce Indoor Temperature and Improve Air Quality
  Convertible Shading Set for Glass Window
  A Study of Cost and Economical Feasibility for Energy Saving House in Thailand
  An Appropriate Glass Double Skin Façade (DSF) for Retrofitting Buildings in Thailand
   
  งานวิชาชีพและการบริการวิชาการอื่นๆ
งานออกแบบสถาปัตยกรรม
  โครงการออกแบบอาคารชั่วคราวสำหรับการให้เช่าพื้นที่เพื่อการบริการเดิม
  โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังที่ 3 ซอยพหลโยธิน 45
  โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ (หลังใหม่)
  โครงการออกแบบตกแต่งภายในห้องพักรับรอง และห้องประชุม ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
  โครงการออกแบบปรับปรุงห้องสมุด
  โครงการออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  โครงการออกแบบอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตนูเนี่ยน บางนกแขวก จำกัด
  โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน กองแผนงาน
  โครงการออกแบบอาคารร้านพันธุ์ไม้ มก.
  โครงการออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทย์
  โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ กองกิจการนิสิต
  โครงการออกแบบอาคารเอนกประสงค์ และโรงจอดรถ ของศูนย์วิทยบริการฯ
  โครงการออกแบบทางเดินเชื่อมประตู 1-2 และทางจักรยานซอยพหลโยธิน 45
  โครงการออกแบบขยายพื้นที่ส่วนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและหน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉิน
  โครงการศึกษาการบริหารจัดการและออกแบบก่อสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานในภูมิภาค ศูนย์วิทยบริการ มก. จ. กระบี่
  โครงการออกแบบอาคาร สำนักทะเบียนและประมวลผล
  โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 1 (ตึกสมิตานนท์) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
  โครงการออกแบบซุ้มศาลาทรงไทยของคณะมนุษยศาสตร์
  โครงการออกแบบอาคารสำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนิสิต
  โครงการออกแบบทางเดินเข้าอาคารชมรมกีฬา
  โครงการออกแบบทางเดินเชื่อมระหว่างศูนย์เรียนรวม 3 และโรงอาหารกลาง 1
   
งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
  โครงการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านภูมิทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี
  โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  โครงการออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์หนังสือ มก.
  โครงการการจัดทำระบบการบำรุงรักษาสวนหย่อมและต้นไม้
   
งานวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
  โครงการจัดทำแบบจำลองพื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลแหลมฉบังร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังและเทศบาลแหลมฉบัง
   
งานพัฒนาที่อยู่อาศัย
  โครงการศึกษาเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
  โครงการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบท (ชุมชนโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัสงขลา)
  โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   
งานฝึกอบรม
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านภูมิสถาปัตยกรรม
  โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดระบบสถาปนิกฝึกหัด (IDP)
  โครงการอบรมการจำลองสมรรถนะอาคาร Thermal Simulation and Computional Fluid Dynamics)
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หลักสูตร "การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ครั้งที่ 1"
   
งานควบคุมการก่อสร้าง
  การควบคุมงานก่อสร้างอาคารร้านพันธุ์ไม้ มก.
  การควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
  การตรวจและรับมอบงาน การจ้างออกแบบอาคารหอพัก และอาคารอเนกประสงค์
  การควบคุมงานก่อสร้าง KU MINI SHOP
   
งานออกแบบผลิตภัณฑ์
  โครงการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือใช้
  โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก
  โครงการออกแบบระบบผนังเย็น
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
 
  ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(662) 942-8960 โทรสาร (662) 940-5413
Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413 Email: archaml@ku.ac.th
Copyright © 2010 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th webmaster@arch.ku.ac.th