แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  การรับรองมาตรฐาน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  การจัดการเรียนการสอน  
  ค่าใช้จ่ายในการเรียน  
  ข้อกำหนดในการรับนิสิต นักศึกษา  
  การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก  
  คณะผู้บริหาร  
  คณาจารย์ประจำคณะฯ  
  บุคลากร  
  ติดต่อ  
 
 
บุคลากรประจำคณะฯ
 
 
 
 

นางจันทรเพ็ญ      พิรุณเกษตร   
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  E-mail: fforjpp@ku.ac.th
ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาโท
ศศ.ม.  (บริหารรัฐกิจ)     คณะสังคมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์
 
ประสบการณ์ทำงาน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
หน้าที่รับผิดชอบ  

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ   พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
ของสำนักงานเลขานุการติดต่อประสานงาน   มอบหมายงาน   วินิจฉัย   สั่งการ  ควบคุมตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล  
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
  ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(662) 942-8960 โทรสาร (662) 940-5413
Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413 Email: archaml@ku.ac.th
Copyright © 2010 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th webmaster@arch.ku.ac.th