ทุนการศึกษา
 
   
ดาวน์โหลดและติดตั้งแบบอักษรหนังสือราชการแบบใหม่ แบบอักษร ชื่อ  TH sarabun PSK
 

ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย
             ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์
             นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.(เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553)
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์
ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไป
ในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ
อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์เชน่ Angsana อาจมี
ปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้
             ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source
Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับ
ระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ
ไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13ฟอนต์

            ขอให้บุคลากรของคณะทุกคน ดาวน์โหลดและติดตั้งแบบอักษร ไว้ใช้ในงานเอกสารของคณะฯ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อักษรที่ใช้ในหนังสือราชการทุกฉบับให้ใช้แบบอักษร ชื่อ  TH sarabun PSK

 

ดาวน์โหลดFonts

 
 
 
 
 
 
  ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(662) 942-8960 โทรสาร (662) 940-5413
Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413 Email: archaml@ku.ac.th
Copyright © 2010 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th webmaster@arch.ku.ac.th