โครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2556” รุ่นที่ 3

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ และคณะฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการนี้ คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 8 ท่าน ได้ร่วมรับรางวัลในฐานะทีมวิจัยครั้งนี้ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี พินิจวรสิน, อาจารย์ ศรันย์ สมันตรัฐ ,อาจารย์ จตุพล อังศุเวช, อาจารย์ ศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์ ชวาพร ศักดิ์ศรี , อาจารย์ พุดตาน จันทรางกูร , อาจารย์ สุธิดา สัตยากร

 
โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (รับตรง) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 (หมดเขต)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พาสินี สุนากร กับรางวัลนิสิตเก่าผู้ที่ทำให้ "สถาปัตย์ขจร"ในงานครบรอบ 80 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 พฤษภาคม 2556
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการคณะ
มอบหมายงานให้รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  กำกับการบริหารราชการ 
สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดี
หลักเกณฑ์การให้รางวัลตีพิมพ์ผลงานวิชาการคณะสถาปัตย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ ( รับตรง ) ภาคปกต
 

มีบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดงในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 29 พ.ค. -2 ธ.ค. 2556  โดยมีทีมงานผู้ประดิษฐ์คิดค้น ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ศ .ดร.โจเซฟ เคดารี และน.ส.ณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตป.เอก) โดยมีจำนวนผลงานที่เข้าประกวด 710 ผลงาน จาก 31 ประเทศทั่วโลก

 
   
คณะสถาปัตย์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์
การประกวดแข่งขันงานออกแบบทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน วิชา 2012desfunds
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานของข้าราชการ  พนักงาน 
และลูกจ้าง สายสนับสนุนวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

การเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับสมัคร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชา นวัตกรรมอาคาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557

รับสมัคร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชา การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557

หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เปิดรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -13 ธันวาคม 2556

คำแนะนำการเขียนเอกสารแนนคิดเบื้องต้น ในการทำวิจัย สำหรับผู้สมัคร ป.เอก. ปี 2557
   
   
  10 จุดตายสถาปนิกไทย  
  บ้านหลังน้ำท่วม ตอนจบ  
  บ้านหลังน้ำท่วม ตอน1  
  สถาปนิกไทย…จะทำอย่างไร???
เมื่อมีเกณฑ์อาคารเขียว…ไทย
 
   
   
     
 
   
     
     
   
     
     
     
   
     
 
 
 
 
 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย   ีีี  
 
 
  ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(662) 942-8960 โทรสาร (662) 940-5413
Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413 Email: archku.pr@gmail.com
Copyright © 2010 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th