ระเบียบงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
 
ระเบียบงานบริการวิชาการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2533
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
   
 
 
 
 
  ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(662) 942-8960 โทรสาร (662) 940-5413
Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413 Email: archaml@ku.ac.th
Copyright © 2010 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th webmaster@arch.ku.ac.th