แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ความเป็นมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น แผนการก่อตั้งคณะฯ จึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยในปีพ.ศ. 2534 คณะทำงานร่างหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งขึ้น โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา จนสามารถก่อตั้งเป็นภาควิชาสถาปัตยกรรม ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี 2537 และต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศยกระดับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป โดยมีการแบ่งส่วนบริหารจัดการดังนี้
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  • สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
  • สำนักงานเลขานุการ
  • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ปรัชญาคณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือกำเนิดภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

วิสัยทัศน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
 
   
 
   
 
   
   
   
                   
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
  ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(662) 942-8960 โทรสาร (662) 940-5413
Faculty of Architecture Kasetsart University 50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900 Tel.(662) 942-8960 Fax.(662) 940-5413 Email: archku.pr@yahoo.com
Copyright © 2010 Faculty of Architecture. All Rights Reserved. www.arch.ku.ac.th webmaster@arch.ku.ac.th